Detaylı Arama
0 232 335 01 00
 Üye Girişi
 Üye Ol
 Ücretsiz İlan Ver
 Sepetim
Kullanıcı Sözleşmesi

aliemmi.com Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
Aliemmi.com Vebsitesi Kullanım Sözleşmesi, aliemmi.com  ile Vebsitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Vebsitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Vebsitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 
Kullanıcı, Vebsitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
2.Tanımlar
Alıcı: Vebsitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
Kullanıcı/Üye: Vebsitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Vebsitesi'nde sunulan Hizmet'lerden,  Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Vebsitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
Üyelik: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "aliemmi.com" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Kurumsal Üye: aliemmi.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.
Satıcı: Vebsitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.
Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
Vebsitesi: www.aliemmi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.
eGT: Emmi Güvenli Ticaret
aliemmi.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "aliemmi.com" tarafından ortaya konulan uygulamalardır. "aliemmi.com", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin  sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "aliemmi.com" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "aliemmi.com" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Vebsitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ile Vebsitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak aliemmi.com tarafından yapılmış olan  uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Vebsitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak aliemmi.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
4.Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları
4.1 Üyelik, Vebsitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve aliemmi.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan,  Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Vebsitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve aliemmi.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, aliemmi.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Vebsitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
4.3 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "aliemmi.com" tarafından  sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.4 Sadece 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarımız üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik başvurusu sırasında kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu aliemmi.com ’un kontrol etme yükümlülüğü yoktur.
4.5 "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:
Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.6 "aliemmi.com" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.7 "aliemmi.com" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir"Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya 'aliemmi.com' bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "aliemmi.com"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.
Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, aliemmi.com 'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple aliemmi.com ' dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı'ların aliemmi.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden aliemmi.com'un , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
Kullanıcı'lar, Vebsitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. aliemmi.com, Kullanıcı'lar tarafından aliemmi.com'a iletilen veya Vebsitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, aliemmi.com' un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
aliemmi.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, aliemmi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla aliemmi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. aliemmi.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı aliemmi.com'un , aliemmi çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. aliemmi.com, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
Kullanıcılar Vebsitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Vebsitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde aliemmi.com'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Aliemmi.com' un Hak ve Yükümlülükleri
aliemmi.com, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. aliemmi.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. aliemmi.com'un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. aliemmi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.
aliemmi.com, Vebsitesi üzerinden, aliemmi.com'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka vebsitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle aliemmi.com tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. vebsitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, vebsitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında aliemmi.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
aliemmi.com, Vebsitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
aliemmi.com, Kullanıcılar arasında Vebsitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Vebsitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve aliemmi.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, aliemmi.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, aliemmi.com Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
Kullanıcı olarak, alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde aliemmi.com'un , ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 15 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz.
Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, aliemmi.com 'a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada aliemmi.com'un sorumlu olmadığını ve aliemmi.com'un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde,aliemmi.com ile ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. aliemmi.com'un söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

6. Gizlilik Hükümleri
aliemmi.com , Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Vebsitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. aliemmi.com, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.
7. Fikri Mülkiyet
Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede aliemmi.com  tarafından oluşturulan tüm içerik  aliemmi.com'a aittir. Kullanıcılar, aliemmi.com 'un fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. Sözleşme Değişiklikleri
aliemmi.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak,  Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Vebsitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
9. Genel Koşullar
9.1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

9.2. aliemmi.com'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

9.3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
9.4. Kullanıcılar, siteye üye olurken aliemmi.com tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile  aliemmi.com hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, sözkonusu iletişim tercihlerinin aliemmi.com mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde gereçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
9.5. Kullanıcılar,  sözleşmeyi kabul etmekle,aliemmi.com  ’un, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

9.6. Aliemmi.com, sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.aliemmi.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

9.7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler aliemmi.com sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

9.8. Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilaflar halinde yasal işlem başlatılacaktır.

9.9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından  sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.aliemmi.com 'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

     Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. Alıcı ve Satıcı, aliemmi.com ’un Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde yasal işlem başlatılacaktır.

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. aliemmi.com , Kullanıcı'ların  Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, aliemmi.com 'un uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Vebsitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.
Vebsitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

../..

Kurumsal

Hakkımızda İnsan Kaynakları Basın Odası İletişim

Yardım

Nasıl Ürün Alırım? Nasıl Ürün Satarım? Ödeme Seçenekleri Alış Sonrası İşlemler

Dükkanlar

Benim Dükkanım Neden emmi Dükkan? Dükkan Açmak İstiyorum Ödeme Formu

Gizlilik ve Kullanım

Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi İptal ve İade

Bizi Takip Edin

Facebook Twitter Google+ Linkedin

© Copyright 2024 aliemmi.com